Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

СОЯ ҰНЫ ҚОСЫЛҒАН БРОЙЛЕР ҚҰС ЕТІ НЕГІЗІНДЕ ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТ ӨНДІРІСІНЕ НАССР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ

Аннотация

Халықтың жоғары сапалы тамақ өнімдеріне қажеттілігін қанағаттандыру және оның тағамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоғары тағамдық әлеуеті бар тамақ өнімін жасаумен және тағамдық қауіпсіздіктң анықтаушы көрсеткіштерімен тікелей байланысты. Қазіргі кезде құс өнімдері тұтынушыларға мал өнімдерінен гөрі қол жетімді екендігі белгілі болды. Импорттың осындай құрылымымен шетелден арзан тауық етін импорттау көлемі халықтың табыс деңгейінің функциясы болып табылады деп есептеуге болады: белгілі бір төмен табыс деңгейі бар халықтың үлесі неғұрлым аз болса, соғұрлым импорт азаяды. Қазақстанда құс шаруашылығын тиімді дамыту үшін бірқатар тежеуші факторларды еңсеру қажет, солардың бірі: барлық құс етін өндіру тізбегі бойынша қауіпсіздікті бақылаудың қазіргі заманғы жүйесінің жеткіліксіздігі. Мақалада тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін НАССР жүйесін соя ұны қосылған бройлер етінен жасалған жартылай фабрикат өндірісіне енгізудің практикалық нұсқасы көрсетілген.

Об авторе

Шолпан Аманова
Алматинский технологический университет
Казахстан


Список литературы

1. СТ РК 1179-2003 Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Общие требования. - Введ. 2003-01-01. – Астана: Госстандарт, 2004. – 17 с.

2. Кантере В.М., Матисон В.А., Сазонов Ю.С. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе международного стандарта ИСО 22 000. Монография.-М.: Типография РАСХН, 2006.- 454 с.

3. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции. – М.: «Делипринт», 2005. – 521 с.

4. Джеймс М.Джей, Мартин Дж.Леснер, Дэвид А.Гольден Современная пищевая микробиология». – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 886 с.

5. Петрос С., Таукис, Теодор П., Лабуза и И, Сэм Саги Кинетические закономерности процессов порчи и определения сроков хранения пищевых продуктов

6. Тунгышбаева У.О Моделирование интегрированной системы менеджмента безопасности хлебопекарного предприятия // Materials of the II International scientific-practical conference «QUALITY MANAGEMENT: SEARCH AND SOLUTIONS» November 23-25, 2016, Shanghai, China, Vol. I, p. 235

7. Уажанова Р.У., Маннино С., Тунгышбаева У.О. Оценка эффективности внутренней подготовки кадров по системе НАССР на хлебопекарном предприятии A Республики Казахстан // Республика Казахстан, Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», №2/2018, стр.148-159

8. Уажанова Р.У., Манино С., Кажымурат А. Оценка эффективности внедрения систем управления для повышения безопасности пищевых продуктов // Journalof AdvanceResearch in Dynamical & Control Systems, Vol. 10, 13-Спецвыпуск, 2018, стр. 649-656


Рецензия

Для цитирования:


. . Вестник Алматинского технологического университета. 2021;(4).

Просмотров: 31


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)