Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

ҰНДЫ КОНДИТЕР ӨНДІРІСІНДЕ КОМПОЗИТТІК ҚОСПАНЫ ҚОЛДАНУ

Аннотация

Қазіргі уақытта азық-түліктің биологиялық құндылығын арттыру тенденцияларының үйлесімі өндірушілерді кондитер өндірісі үшін өсімдік шикізатының жаңа дәстүрлі емес көздерін іздеуге мәжбүр етеді. Кондитерлік өнімдерді өндірудің тиімді бағыттарының бірі – печенье өндірісінде композиттік қоспаларды қолдану болып табылады. Мақалада композиттік қоспаның дайын өнімнің органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштеріне тигізетін әсері, алынған созылмалы печеньенің тағамдық құндылығы зерттелген. Зерттеу нәтижелері бойынша композиттік қоспамен жасалған қосылған созылмалы печеньеде бақылау өнімімен салыстырғанда майдың мөлшері – 1,11 есеге, ақуыз – 1,31 есеге, кальций – 1,29 есеге, калий – 1,21 есеге, темір – 1,84 есеге, фосфор – 1,42 есеге дейін өсетіндігі анықталды. Нәтижесінде композитті ұнды қосу арқылы дайындалған созылмалы печеньенің тағамдық құндылығы және құрамында адам ағзасында маңызды рөл атқаратын микро- және макроэлементтердің мөлшері жоғары болатындығы дәлелденді.

Об авторах

Баян Мулдабекова
Алматинский технологический университет
Казахстан


Мадина Якияева
Алматинский технологический университет
Казахстан

Заместитель директора Научно-исследовательского института пищевых технологийАйгерим Токтарова
Алматинский технологический университет
Казахстан


Айым Хасенова
Алматинский технологический университет
Казахстан


Список литературы

1. Норгачева Е.Г., Капрельянц ЛВ., Банова С.И. Функциональные пищевые добавки из инулинасодержащего сырья // Кондитерское производство, 2002. – №4. – С. 51-53.

2. Броновец И.Н. Пищевые волокна – важная составляющая сбалансированного здорового питания // Медицинские новости, 2015. – №10. – С.46–48

3. Драчева Л.В. Пищевые волокна – ингредиенты функционального назначения. Пищевые ингредиенты: сырье и добавки, 2011. – №1 – С.42-43.

4. Аникеева Н.В., Антипова Л.В. Нут источник сырья для получения биологически ценных добавок // Кондитерское производство, 2006. – № 1. – С. 35-36.

5. Антипова Л.В. Чечевица: перспективы и использования технологии пищевых продуктов. – Воронеж, ФГОУВПО Воронежский ГАУ, 2010. – 255 с.

6. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: Справочник. – Москва, ДеЛи принт, 2008. – 276 с.

7. Магомедов М.Г. Технология получения порошкообразного полуфабриката из сахарной свеклы // Известия вузов. Пищевая технология. – 2014. – № 1. – С. 54-57.

8. Дайрашева С.Т., Мулдабекова Б.Ж., Рустемова А.Ж. «Кондитер өндірісінің технологиясы» пәнінен зертханалық жұмыстардын әдістемелері. Тамақ өндірісінің жоғары оку орындарының студенттеріне арналған оқу әдістемелік құралы. Алматы: АТУ, 2012. – 36 б.

9. Кондитер өндірісінің технологиясы және технохимиялык бақылау: Окулық / Мулдабекова Б.Ж. – Алматы, 2016. – 327 б.


Рецензия

Для цитирования:


., ., ., . . Вестник Алматинского технологического университета. 2022;(2).

Просмотров: 28


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)