Preview

Вестник Алматинского технологического университета

Расширенный поиск

Инфракрасная сушка в технологии сухофруктов из алычи крупноплодной фиолетовой

https://doi.org/10.48184/2304-568X-2022-1-5-10

Полный текст:

Аннотация

В статье описано применение инфракрасной сушки в технологии производства сухофрукта из алычи крупноплодной фиолетовой. Научно обосновано использование алычи крупноплодной краснофиолетовой как основного сырья Туркестанской области в производстве сухофруктов. Приведенными анализами алычи крупноплодной фиолетовой обоснована необходимость производства сухофрукта методом инфракрасной сушки. Разработана технология сухофруктов из алычи крупноплодной краснофиолетовой. Инфракрасная сушка была произведена в один этап при температуре 40-60°С 5-6 часов при достижении влажности высушенной алычи 15-16 %. Получены образцы ценного и полезного сухофрукта из алычи крупноплодной фиолетовой с улучшенным внешним видом и высоким содержанием полезных макро и микроэлементов. Разработанная технология позволит расширить ассортимент сухофруктов.

Об авторах

Н. В. Алексеева
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова
Казахстан

160012 Шымкент, пр. Тауке хана, 5М. И. Сатаев
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова; ТОО «ИнновТехПродукт»
Казахстан

160012 Шымкент, пр. Тауке хана, 5

Шымкент, ул. Жасыл,11 А. М. Азимов
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова
Казахстан

160012 Шымкент, пр. Тауке хана, 5В. В. Самонин
Санкт-Петербургский государственный технологический институт»
Россия

190013,  Санкт-Петербург, пр. Московский, 24Б. Т. Абдижапарова
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова
Казахстан

160012 Шымкент, пр. Тауке хана, 5Список литературы

1. Plugatar` Yu.V., Smy`kov A.V. Perspektivy` razvitiya sadovodstva v Kry`mu // Sbornik nauchny`kh trudov Gosudarstvennogo Nikitskogo botanicheskogo sada. 2015. T. 140. PP. 5–18. (in Russ)

2. Gorina V.M., Mesyacz N.V. Selekcziya aly`chi v Nikitskom botanicheskom sadu // Innovaczionny`e tekhnologii v plodovodstve, ovoshhevodstve i dekorativnom sadovodstve: mater. mezhdunar. nauch.-praktich. konf.; 15–16 oktyabrya 2015 goda. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvenny`j agrarny`j universitet, 2015. PP. 54–65. (in Russ)

3. Khranenie plodov semechkovy`kh i drugikh plodovo-yagodny`kh kul`tur v usloviyakh Kry`ma: nauch.-praktich. izdanie. Simferopol`: Izdatel`stvo OOO «Antikva», 2016. 106 p. (in Russ)

4. Rutskii A. V. Pererabotka i khranenie pishchevykh produktov [Processing and storage of food products]. - M.:Vysheishaya shkola, 2009. - 287 p. (in Russ)

5. GOST 32896-2014. Frukty sushenye. Obshchie tekhnicheskie usloviya [Dried fruits. General technical conditions]. -M.: Izd-vo standartov, 2021.- 12 p. (in Russ)

6. GOST 26929-94 Syr'e i produkty pishchevye. Podgotovka prob. Mineralizatsiya dlya opredeleniya soderzhaniya toksichnykh elementov [Raw materials and food products. Sample preparation. Mineralization to determine the content of toxic elements]. -M.: Izd-vo standartov, 2021.- 24 p. (in Russ)

7. Kriventsov V.I. Metodicheskie rekomendatsii po analizu plodov na biokhimicheskii sostav [Methodical recommendations for the analysis of fruits for biochemical composition]. – Yalta, 1982. – 22 p. (in Russ)

8. Kriventsov V.I. Beskarbazol'nyi metod kolichestvennogo spektrofotometricheskogo pektinovykh veshchestv [Carbazole-free method of quantitative spectrophotometric pectin substances]// Trudy Gos. Nikitsk. botan. sada. – Yalta, 1989. – T. 109. – PP. 128-137. (in Russ)

9. Pastin N. Oborudovanie dlya sushki pishchevykh produktov [Equipment for drying food products]. -M.:Predpriyatie "Mir geografii", 2013. - 147 p. (in Russ)

10. Zhuraev Kh.F., Artikov A.A., Dodaev K.O., Khikmatov D.N., Safarov O.F., Mekhmonov I.I., Choriev A.Zh. Intensifikatsiya protsessa teplomassoobmena pri kompleksnoi pererabotki sel'khozproduktov [Intensification of the heat and mass transfer process during the complex processing of agricultural products]. Teoreticheskii zhurnal «Khranenie i pererabotka sel'khozsyr'ya» – 2003. - N 11. – P.47. (in Russ)

11. Khimicheskij sostav i e`nergeticheskaya czennost` pishhevy`kh produktov: spravochnik/per. s angl., pod obshh. red. A.K. Baturina. – SPb.: Professiya, 2006. – 416 p. (in Russ)

12. Makro- i mikroe`lementny`j sostav fruktov i yagod rossijskoj selekczii [Tekst] / L. V. Shevyakova [i dr.] // Pishhevaya promy`shlennost`. - 2014. - # 3. - PP. 44-46. (in Russ)


Рецензия

Для цитирования:


Алексеева Н.В., Сатаев М.И., Азимов А.М., Самонин В.В., Абдижапарова Б.Т. Инфракрасная сушка в технологии сухофруктов из алычи крупноплодной фиолетовой. Вестник Алматинского технологического университета. 2022;(1):5-10. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2022-1-5-10

For citation:


Alexeyeva N.V., Satayev M.I., Azimov A.M., Samonin V.V., Abdizhaparova B.T. Infrared drying in technology of dried fruit from macrocarpous purple cherry plum. The Journal of Almaty Technological University. 2022;(1):5-10. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2022-1-5-10

Просмотров: 89


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-568X (Print)
ISSN 2710-0839 (Online)